ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

 1. Toepasselijkheid

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, welke door Mudita Academie B.V. (hierna te noemen Mudita Academie) zijn aangegaan in een business to business relatie.

1.2     Mudita Academie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en conformeert zich aan de algemene voorwaarden voor de leden van de NRTO. De strekking van de NRTO algemene voorwaarden is overgenomen in deze algemene voorwaarden.

1.3    Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Mudita Academie en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 1. Duur van de overeenkomst

2.1    De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeenge­komen aantal dagdelen, uren of consulten, tenzij wij offreren voor onbepaalde tijd, of indien uit de overeenkomst zelf of uit de aard en strekking van de opdracht het tegendeel voortvloeit.

 1. Gedragsregels

Mudita Academie conformeert zich voor alle opdrachten aan de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO. De Opdrachtgever en Mudita Academie kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken.

Mudita Academie zal een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het, zodoende, in conflict zou komen met de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf.

 1. Opdrachtaanvaarding

Mudita Academie aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor zij kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten partner(s) van Mudita Academie dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Zowel Opdrachtgever als Mudita Academie kunnen in overleg besluiten een andere partner in te zetten dan die in eerste instantie belast is met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit.

Mudita Academie dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen die bij de Opdrachtgever aan de uitvoering dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

 1. Totstandkoming van de opdracht

5.1 De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds Mudita Academie op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de Opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

5.2   In de wilsovereenstemming over de uitvoeringscondities kunnen afspraken worden gemaakt over:

 • de bepaling van de doelgroep;
 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;
 • de bepaling van de leerbehoefte;
 • het te hanteren opleidingsonderwerp of coachvraag;
 • de wijze van werken;
 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen;
 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen;
 • de keuze van de in te zetten trainers/coaches/consultants door Mudita Academie;
 • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding/coaching en de eventuele fasering;
 • de wijze waarop geëvalueerd wordt;
 • de investering en te hanteren honorarium;
 • de kosten van trainingsmateriaal;
 • de kosten voor reis- en verblijfkosten van de trainer(s)

De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn maar in lijn liggen van dit onderwerp kunnen door Opdrachtgever en Mudita Academie in overleg geregeld worden.

 1. Uitvoering opdracht

6.1    Voor een goede uitvoering van de opdracht verleent Opdrachtgever Mudita Academie inzage in alle relevante documenten en gegevens. Deze zullen tijdig aan Mudita Academie ter beschik­king worden gesteld.

6.2    De verstrekte gegevens zullen door Mudita Academie vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

6.3   Het is Mudita Academie toegestaan om een andere partner in te zetten dan degene die de overeengekomen werkzaamheden uit­voert of zal uitvoeren indien hiertoe aanleiding bestaat of op grond van overmacht. Dit zal echter pas geschieden na overleg met de opdrachtgever en/of cliënt.

6.4    Indien, in afwijking van de informatie verschaft tijdens het oriënterende gesprek met de opdrachtgever en/of cliënt, zich omstandigheden voordoen of omstandigheden bekend worden, die een wijziging nodig maken of een belemmering inhouden bij het uitvoeren van het programma, kan Mudita Academie na overleg met opdrachtgever de begeleiding beperken, aanpassen, opschorten dan wel beëindigen.

6.5           Tenzij anders overeengekomen, is bij open trainingen Mudita Academie verantwoordelijk voor geschikte accommodatie en noodzakelijke voorzieningen en is bij bedrijfstrainingen (“in company”) opdrachtgever verantwoordelijk voor accommodatie en noodzakelijke voorzieningen.

 1. Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot training en opleiding zullen in overleg met de Opdrachtgever onderworpen zijn aan een opdrachtevaluatie door Mudita Academie. Evaluatie vindt plaats door het uitreiken van een evaluatieformulier met het verzoek dit ingevuld te retourneren of af te geven.

 1. Betaling

8.1    Facturering van door Mudita Academie verrichte werkzaamheden geschiedt aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

8.2    Facturen van Mudita Academie dienen binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden. In geval van een open training dient de factuur voor aanvang van de desbetreffende training voldaan te zijn. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever na de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening.

8.3   Bij diensten anders dan open trainingen wordt de factuur in beginsel periodiek dan wel na de gehele uitvoering van de dienst aan de opdrachtgever verstuurd.

 1. Verplichtingen Mudita Academie

9.1   Mudita Academie zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevre­denheid van de opdrachtgever/cliënt te vervullen.

9.2   Mudita Academie zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van haar werk. Daarbij verschaft Mudita Academie desgevraagd inzicht in de methoden die zij in de te onderscheiden fasen van het opleidingsproces toepast.

9.3   Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door Mudita Academie geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 1. Verplichtingen opdrachtgever

10.1    Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen.

10.2    Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of belem­merd. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige volzin bepaalde en hierdoor extra kosten door Mudita Academie moeten worden gemaakt, komen deze voor rekening van de op­drachtgever.

 1. Annulering

11.1  Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een aanmelding voor een open training binnen 14 kalenderdagen en zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren (herroepingsrecht). Opdrachtgever dient schriftelijk en ondubbelzinnig gebruik te maken van het herroepingsrecht. Eventueel betaalde kosten voor de training zullen door Mudita Academie worden gerestitueerd.

11.2 Opdrachtgever kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst ten alle tijde opzeggen c.q. annuleren. Een verzoek tot annulering c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. Mudita Academie zal de annulering of tussentijdse beëindiging schriftelijk bevestigen. Opdrachtgever is daarbij gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling.

 • Annulering tot 2 maanden voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen literatuur en/of Insights Discovery profielen.
 • Annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen literatuur en/of Insights Discovery profielen.
 • Annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen literatuur en/of Insights Discovery profielen.
 • Annulering minder dan 2 weken voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen literatuur en/of Insights Discovery profielen.
 • Tussentijds beëindigen: 100% van de overeengekomen prijs.
 1. Overmacht

12.1    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van Mudita Academie niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel, computer-, en apparatuur storingen.

12.2    Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van Mudita Academie opge­schort. Indien de periode waarin nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Mudita Academie als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

12.3    Indien Mudita Academie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Mudita Academie gerechtigd de reeds verrichte prestaties in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

12.4    Mudita Academie kan, na overleg met de opdrachtgever, de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door Mudita Academie worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie meer toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal Mudita Academie de cliënt schriftelijk waarschuwen.

 1. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Mudita Academie. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van Mudita Academie. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en mits voorzien van een bronvermelding.

 1.    Aansprakelijkheid

14.1 Mudita Academie zal haar diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van Mudita Academie, is Mudita Academie voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de voor de desbetreffende dienst overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mudita Academie. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever – uit welken hoofde ook – jegens Mudita Academie verjaren één jaar, na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

14.2 Mudita Academie is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of cliënt lijdt of zegt te lijden indien zij buiten haar schuld niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

14.3 Mudita Academie sluit elke aansprakelijkheid uit voor handelingen van opdrachtgever of cliënt waarvan opdrachtgever stelt dat zij het directe of indirecte gevolg zijn van de door Mudita Academie uitgevoerde en overeengekomen dienst.

14.4 Mudita Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke een deelnemer aan een door Mudita Academie georganiseerde outdoor activiteit tijdens die deelname mocht lijden danwel welke door een deelnemer tijdens die deelname wordt veroorzaakt.

14.5 Is Mudita Academie verhinderd de dienst uit te voeren door toedoen van opdrachtgever dan behoudt zij nochtans haar volle aanspraak op betaling van het overeengekomen tarief. 

 1.    Klachtenregeling NRTO

NRTO-leden dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van de algemene voorwaarden voor leden van de NRTO alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien de Opdrachtgever van mening is dat Mudita Academie de regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de Opdrachtgever deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.

Download de Mudita Academie algemene voorwaarden b2b (februari 2021)